Obchodní podmínky pro e-learningové programy

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

ASPINTOA s.r.o.

se sídlem Dlouhá Louka 9, Lípa nad Orlicí 517 21

IČ:096 355 21, DIČ: CZ09635521

telefonní číslo: +420 728 926 399

e-mail: aspintoa@aspintoa.com

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, Spisová značka C 46573

pro prodej e-learningových programů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.aspintoa.com

Vzájemná práva a povinnosti Kupujícího, Uživatele a ASPINTOA, zejména práva a povinnosti vzniklé ze Smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

1 Definice

1.1 V těchto Obchodních podmínkách.

1.1.1 „Webové stránky“ znamenají počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti internet prostřednictvím internetové adresy www.aspintoa.com, jejíchž hlavní funkcionalitou je zobrazování, přehrávání, ukládání, výběr a objednání e-learningových programů Kupujícím a Uživatelem;

1.1.2 „Smlouva“ znamená smlouvu o poskytování digitálního obsahu ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb uzavřenou prostřednictvím Webových stránek;

1.1.3 „Nákupní košík“ znamená část Webových stránek, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Kupujícím v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí Webových stránek, zejména přidáním nebo odebráním e-learningu a/nebo změnou množství vybraných e-learningových programů;

1.1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

1.1.5 „ASPINTOA“ znamená společnost ASPINTOA s.r.o., se sídlem Dlouhá Louka 9, Lípa nad Orlicí 517 21 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, Spisová značka C 46573

1.1.6 „E-mailová adresa“ znamená adresu elektronické pošty (e-mailová adresa), kterou Kupující uvedl při Registraci či v Objednávce;

1.1.7 „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze Webových stránek při Registraci;

1.1.8 „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze Webových stránek, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní Webových stránek a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze Webových stránek;

1.1.9 „Spotřebitel“ znamená Kupujícího – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s ASPINTOA nebo s ní jinak jedná;

1.1.10 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, které byl na základě Smlouvy a Registrace zpřístupněn některý z e-learningových programů prostřednictvím Webových stránek;

1.1.11 „Kupující“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, s níž ASPINTOA uzavírá Smlouvu;

1.1.12 „Uživatelský účet“ znamená část Webových stránek, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.1.13 „E-learningové programy, a e-learning“ znamenají on-line programy ASPINTOA, které jsou svou povahou digitálním obsahem (nehmotným předmětem) chráněným autorským právem. Obsah, parametry a přesná specifikace e-learningových programů jsou uvedeny u popisu jednotlivých online programů na Webových stránkách spolu s licencí k užití těchto e-learningových online programů.

2 Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

2.1 ASPINTOA uzavírá smlouvy o poskytování digitálních služeb, jejichž předmětem je autorsky chráněný digitální obsah.

2.2 Ohledně ceny e-learningových programů platí, že:

2.2.1 V případě licenčních smluv je cena licence sjednána za celou dobu poskytování přístupu k e-learningu, není-li uvedeno jinak.

2.2.2 Ceny poskytovaných e-learningových programů jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých souvisejících poplatků. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Kupující vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Kupující.

2.2.3 Ceny e-learningových programů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webových stránkách. Ceny e-learningových programů nejsou přizpůsobovány osobě Kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost ASPINTOA uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2.4 ASPINTOA nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnost Objednatele uhradit cenu e-learningových programů.

2.3 Spotřebiteli nevznikají žádné náklady na dodání ve smyslu § 1811 odst. 2 písm. e) Občanského zákoníku.

 

3 Proces uzavření Smlouvy

3.1 ASPINTOA prostřednictvím Webových stránek nabízí Kupujícím koupi e-learningových programů , a to uvedením označení E-learning, podrobných informací o vlastnostech E-learningu, ceny E-learningu včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Veškerá prezentace E-learningu umístěná na Webových stránkách je pouze informativního charakteru a ASPINTOA není povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto E-learning programů. Ustanovení

§ 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Pro objednání E-learningu Kupující vloží objednávané E-learningy do Nákupního košíku Webových stránek kliknutím na tlačítko "Koupit“. Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména:

3.2.1 informace o objednávaných e-learningových programech;

3.2.2 fakturační údaje;

3.2.3 informace o způsobu úhrady ceny E-learningu.

(dále též jen "Objednávka")

3.3 Před odesláním Objednávky je Kupující oprávněn Objednávku zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které do ní vyplnil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.

3.4 Kupující či Uživatel se zavazují do příslušných textových polí v Objednávce či Uživatelském účtu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou E-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje a případně fakturační adresu. Kupující či Uživatel berou na vědomí, že ASPINTOA bude jimi zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněna zadané údaje kontrolovat.

3.5 Objednávku Kupující odešle ASPINTOA kliknutím na tlačítko s označením „Objednám s povinností k platbě". ASPINTOA neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (e-mailem), a to na E-mailovou adresu.

3.6 ASPINTOA je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například e-mailem či telefonicky).

3.7 Smlouva mezi ASPINTOA a Kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí Objednávky (návrhu na uzavření Smlouvy) ze strany ASPINTOA, jež je ze strany ASPINTOA zasláno Kupujícímu elektronickou poštou (e-mailem), a to na E-mailovou adresu.

3.8 Uzavřená Smlouva bude uložena u ASPINTOA a bude k ní v případě potřeby umožněn Kupujícímu přístup. ASPINTOA vydá Kupujícímu potvrzení o uzavřené Smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření. ASPINTOA poskytne Kupujícímu v textové podobě kromě znění Smlouvy i znění těchto Obchodních podmínek, a to na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady s tím vzniklé v souvislosti s uzavřením Smlouvy hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4 Smlouva

4.1 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

4.1.1 Kupující kupuje od ASPINTOA přístup k e-learning programům, které si Kupující zvolil v uživatelském prostředí Webových stránek vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Kupující zvolil a/nebo nastavil u daného e-learningu v uživatelském prostředí Webových stránek, a Kupující se zavazuje zaplatit ASPINTOA za daný e-learning cenu, která je uvedena u takového e-learningu v uživatelském prostředí Webových stránek.

4.1.2 ASPINTOA má právo až do momentu poskytnutí přístupu k e-learningu Kupujícímu od Smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Smlouvy se považuje i právní jednání ASPINTOA spočívající v oznámení Kupujícímu, že přístup k jím objednaným e-learningovým programům nemůže poskytnout.

4.1.3 Kupující má právo zvolit z možností zobrazených Kupujícímu v uživatelském prostředí Webových stránek způsob zaplacení ceny za e-learning a případně další peněžitá plnění ASPINTOA.

4.1.4 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Kupující povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí Webových stránek.

4.1.5 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Kupující povinen uvést variabilní symbol určený ASPINTOA.

4.1.6 V případě bezhotovostní platby je povinnost Kupujícího zaplatit cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet ASPINTOA.

4.1.7 ASPINTOA má právo poskytnout Kupujícímu slevu z ceny e-learningu. Slevy z ceny e-learningu nelze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak.

4.1.8 Součástí ceny za e-learning nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Kupující vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením ceny za e-learning (například náklady na připojení k síti internet); takové náklady jsou výhradně náklady Kupujícího.

4.1.9 ASPINTOA zašle vždy Kupujícímu daňový doklad – fakturu v elektronické podobě, a to na E-mailovou adresu Kupujícího zadanou při dané Objednávce do uživatelského prostředí Webových stránek.

4.1.10 Je-li ze strany ASPINTOA společně se e-learningem poskytnut Kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi Kupujícím a ASPINTOA uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Smlouvy (např. pro odstoupení od Smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu se Smlouvou a Kupující je povinen vrátit poskytnutý dar.

4.1.11 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Kupující oprávněn uplatnit u ASPINTOA na adrese jejího sídla nebo provozovny.

5 Práva a povinnosti ASPINTOA

5.1 Po splnění stanovených podmínek (zejména po Registraci a úhradě ceny) umožní ASPINTOA Uživateli bez zbytečného odkladu přístup k e-learningu prostřednictvím Webových stránek v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

5.1.1 ASPINTOA se zavazuje poskytovat přístup k e-learningu minimálně po dobu 2 let.

5.2 ASPINTOA poskytuje e-learningové programy „jak jsou“ s tím, že negarantuje neomezenou dostupnost Webových stránek a e-learningu. ASPINTOA v této souvislosti neposkytuje jakékoliv záruky nebo jiné garance v rozsahu povoleném právními předpisy. ASPINTOA neodpovídá za obsah a rozsah e-learningu.

5.3 ASPINTOA zabezpečí, že budou Kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby byl e-learning bez vad po dobu trvání závazku a že na jejich dostupnost bude ze strany ASPINTOA upozorněn.

5.4 ASPINTOA nenese odpovědnost za nemožnost přístupu k e-learningu způsobenou technickými vlastnostmi zařízení na kterém jsou e-learningové programy přehrávány (ať již z pohledu software nebo hardware) ani za žádnou škodu způsobenou nevhodností takového zařízení, ani za funkčnost nebo provoz zařízení. Za nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání e-learningu nezbytné pro řádné fungování e-learningu se považuje jakékoliv vybavení nevyhovující požadavkům stanoveným v čl. 8 těchto Obchodních podmínek.

5.5 ASPINTOA je oprávněná e-learning nebo Webové stránky a jejich strukturu, sekce, části a obsah a rozsah měnit z důvodu vylepšování e-learningu nebo Webových stránek. Mají-li být e-learningové programy poskytovány po určitou dobu a nejedná-li se o změnu nezbytnou pro zachování e-learningu bez vad, ASPINTOA může e-learning změnit:

a je-li to ujednáno ve Smlouvě spolu se spravedlivým důvodem pro takovou změnu;

b nevzniknou-li Uživateli změnou dodatečné náklady; a

c oznámí-li Uživateli změnu jasným a srozumitelným způsobem.

5.6 Zhoršuje-li změna podle odst. 5.5 Obchodních podmínek přístup Uživatele k e-learningu nebo jejich užívání nikoli jen nevýznamně, ASPINTOA dále upozorní Uživatele v přiměřené době před provedením změny v textové podobě na povahu změny, čas jejího provedení a na právo vypovědět závazek podle odst. 5.7 Obchodních podmínek nebo na možnost zachovat e-learning beze změny podle odst. 5.8 Obchodních podmínek.

5.7 Kupující může závazek bez postihu vypovědět, zhoršuje-li změna přístup Uživatele k e-learningu nebo jejich užívání nikoli jen nevýznamně, a to do třiceti dnů ode dne, kdy byl o změně vyrozuměn nebo od okamžiku, kdy byly e-learningové programy změněny, podle toho, co nastane později. Vypoví-li Kupující závazek, použijí se § 2389n až 2389p Občanského zákoníku obdobně.

5.8 Odstavec 5.7 Obchodních podmínek se nepoužije, umožní-li ASPINTOA Uživateli odmítnout změnu a ponechat si e-learning bez dodatečných nákladů v původní podobě, aniž by to bylo na úkor jejich poskytování bez vad.

5.9 ASPINTOA je oprávněna kdykoliv dočasně pozastavit zpřístupňování e-learningu nebo Webových stránek, např. z důvodu bezpečnosti, vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, výkonu práv potřebných pro provoz nebo údržbu Webových stránek, bez toho, aby to bylo považováno za porušení povinnosti ASPINTOA. ASPINTOA je však povinna pokud možno dopředu, jinak v přiměřené lhůtě, informovat Uživatele o takovém dočasném pozastavení zpřístupňování e-learningu nebo Webových stránek oznámením zveřejněným na Webových stránkách; zároveň oznámí i důvod a předpokládanou dobu pozastavení poskytování e-learningu nebo Webových stránek.

5.10 ASPINTOA je oprávněna zablokovat přístup Uživatele k e-learningu nebo na Webové stránky, ukončit nebo přerušit poskytování přístupu Uživatele k e-learningu nebo na Webové stránky, pokud Uživatel poruší svoji povinnost vycházející z těchto Obchodních podmínek nebo v případě, pokud bude mít důvodné podezření, že e-learning zpřístupňuje třetím osobám.

5.11 ASPINTOA je oprávněna kdykoliv v případě podstatného porušení povinností Uživatele ukončit Smlouvu odstoupením od smlouvy s okamžitou účinností, a to odesláním e-mailu Uživateli.

6 Licenční ujednání

6.1 Uživatel nabývá Registrací licenci k e-learningovým programům v následujícím rozsahu:

6.1.1 k jedinému způsobu užití, a to za účelem výuky předmětné dovednosti, zejména pak výuky jazyků, osobnostního rozvoje, leadership dovedností a podnikatelského myšlení.

6.1.2 Uživatel nemůže e-learning, jakkoliv upravovat, měnit či užívat v rozporu s povahou e-learningu či dobrými mravy;

6.1.3 k omezenému užití z množstevního hlediska v počtu jedné licence;

6.1.4 k užití po dobu 2 let;

6.1.5 z územního hlediska neomezeně;

6.1.6 k nevýhradnímu užití – Uživatel nemá právo poskytnout podlicenci ke Kurzům třetím osobám;

6.1.7 Uživatel nemá právo postoupit licenci k e-learningu na třetí osobu.

6.2 Uživatel se zavazuje nepřekročit rozsah licenčního oprávnění stanoveného v čl. 6 těchto Obchodních podmínek.

6.3 Uživatel se dále zavazuje neposkytnout či jinak nezpřístupnit obsah e-learningu třetím osobám. Uživatel bere na vědomí, že poskytnutím či jiným zpřístupněním obsahu e-learningu se může dopustit trestného činu „Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi“ dle

§ 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a že je zároveň povinen ASPINTOA nahradit vzniklou škodu a nemajetkovou újmu a také zaplatit smluvní pokutu dle odst. 6.4 těchto Obchodních podmínek.

6.4 V případě, že Uživatel poruší svoji povinnost nepřekročit rozsah licenčního oprávnění stanovenou v čl. 6.3 těchto Obchodních podmínek je povinen zaplatit ASPINTOA smluvní pokutu ve výši 190 0000 Kč (slovy: sto devadesát tisíc korun českých). Výše uvedená smluvní pokuta nevylučuje právo ASPINTOA požadovat po Uživateli náhradu vzniklé škody

7 Uživatelský účet

7.1 Aby mohl být Uživateli poskytnut přístup k e-learningu, musí mu být ze strany ASPINTOA zřízen Registrací Uživatelský účet.

7.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.

7.3 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou ASPINTOA nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen ASPINTOA tuto skutečnost neprodleně sdělit. ASPINTOA v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.

7.4 V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a ASPINTOA je oprávněna jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví Webových stránek a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze Webových stránek. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 30 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím Webových stránek) nebo od doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 30 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

7.5 ASPINTOA může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti vyplývající mu ze Smlouvy či z těchto Obchodních podmínek.

 

8 Programové a technické vybavení nutné ke spuštění e-learningu

8.1 Aby bylo možné využívat e-learningu, Uživatel musí disponovat zařízením a systémem splňujícím následující technické požadavky:

8.1.1 počítač s aktualizovaným operačním systémem Windows 11, macOS Ventura

8.1.2 chytrý telefon či tablet s operačním systémem iOS 16, Android 13;

8.1.3 aktuální verzi některého z následujících webových prohlížečů: Google Chrome.Microsoft Edge. Safari. Mozilla Firefox či Opera;

8.1.4 připojení k Internetu o rychlosti minimálně 3 Mbps.

8.2 Software či hardware, který nesplňuje požadavky dle odst. 8.1. může být schopný použití ke spuštění e-learningu, ale jejich kompatibilita či funkčnost nejsou zaručeny.

9 Odstoupení od smlouvy

9.1 Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. l) Občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, Spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od Smlouvy zaniká, a ASPINTOA mu poskytla potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. Občanského zákoníku.

9.2 Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 9.1 těchto Obchodních podmínek, může Spotřebitel odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy. Vzhledem k tomu, že předmětem Smlouvy je poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy.

9.3 Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči ASPINTOA. Odstoupení od Smlouvy musí být ASPINTOA odesláno ve lhůtě uvedené v odst. 9.2 těchto Obchodních podmínek. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný ASPINTOA, který lze nalézt na webových stránkách www.aspintoa.com. Odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny ASPINTOA či na adresu elektronické pošty ASPINTOA: aspintoa@aspintoa.com.

9.4 Pokud ASPINTOA umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

9.5 Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu ASPINTOA bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijala, stejným způsobem. ASPINTOA vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

9.6 Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, nenese žádné náklady, jestliže jde o smlouvu o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a ASPINTOA jej dodala před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv Spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od Smlouvy zanikne, nebo ASPINTOA neposkytla Spotřebiteli potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 Občanského zákoníku.

9.7 Odstoupil-li Spotřebitel od Smlouvy, zanikají závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní bez nákladů pro Spotřebitele s výjimkou úhrad podle § 1832 odst. 2, § 1833 a 1834 Občanského zákoníku. Vedlejší smlouvou je smlouva, jejímž předmětem je plnění související s plněním poskytovaným na základě Smlouvy, a toto plnění je poskytováno ASPINTOA nebo třetí osobou na základě ujednání mezi nimi.

10 Práva z vadného plnění

10.1 ASPINTOA prohlašuje, že přístup k e-learningu je poskytován v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k jejich povaze, účelu, odměně za jejich poskytování.

10.2 ASPINTOA odpovídá Uživateli, že e-learningy jsou poskytovány ve shodě se Smlouvou.

10.3 Projeví-li se vada e-learningu za trvání závazku, je na ASPINTOA, aby prokázala, že e-learningové programy jsou poskytovány bez vad.

10.4 Vytkl-li Uživatel ASPINTOA vadu e-learning programů oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Uživateli není umožněn přístup k e-learningu.

10.5 Je-li ASPINTOA v prodlení se zpřístupněním e-learningu, může Kupující od Smlouvy odstoupit, nesplní-li ASPINTOA svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.

10.6 Kupující může od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení ASPINTOA nebo z okolností zjevné, že ASPINTOA e-learning neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření Smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Ustanovení § 1980 Občanského zákoníku se nepoužije. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, použijí se § 2389n až 2389 p Občanského zákoníku obdobně.

10.7 ASPINTOA zejména odpovídá Kupujícímu, že e-learningové programy:

a odpovídají ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b jsou vhodné k účelu, pro který je Kupující požaduje a s nímž ASPINTOA souhlasila; a

c jsou poskytovány s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou.

10.8 ASPINTOA odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

a jsou e-learningové programy vhodné k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

b E-learningové programy rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídají obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná ASPINTOA nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

c jsou e-learningové programy poskytovány s příslušenstvím a pokyny k použití, které může Kupující rozumně očekávat; a

d e-learningové programy odpovídají zkušební verzi nebo náhledu, které ASPINTOA zpřístupnila před uzavřením smlouvy.

10.9 ASPINTOA není vázána veřejným prohlášením podle odst. 9.5 písm. b, prokáže-li, že si ho nebyla vědoma nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření Smlouvy nemohlo mít vliv.

10.10 Odstavec 9.5 se nepoužije v případě, že ASPINTOA Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornila, že se některá vlastnost e-learningu liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

10.11 ASPINTOA odpovídá Kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávným propojením digitálního obsahu s digitálním prostředím Uživatele, které bylo podle smlouvy provedeno ASPINTOA nebo na její odpovědnost. To platí i v případě, že propojení provedl Kupující a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu poskytnutého ASPINTOA.

10.12 Kupující může vytknout vadu, která se u e-learningu projeví nebo vyskytne za trvání závazku.

10.13 Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Kupující při dostatečné péči zjistit.

10.14 Mají-li e-learningové programy vadu, může Kupující požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by e-learningové programy měly bez vady.

10.15 ASPINTOA odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobila Kupujícímu značné obtíže, přičemž se zohlední povaha e-learningu a účel, pro které je Kupující požadoval.

10.16 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:

a ASPINTOA vadu neodstranila podle § 2389l Občanského zákoníku nebo je z prohlášení ASPINTOA nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího;

b se vada projeví i po odstranění; nebo

c je vada podstatným porušením Smlouvy.

10.17 Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou e-learningu bez vady a vadných e-learningových programů, které byly Uživateli poskytnuty. Mají-li být e-learningové programy poskytovány po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byly poskytovány vadně; Kupujícímu náleží sleva i v případě, že odstoupí od smlouvy.

10.18 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada e-learningu jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

10.19 Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, ASPINTOA se zdrží užívání obsahu odlišného od osobních údajů Kupujícího a Uživatele, který byl vytvořen Uživatelem při užívání digitálního obsahu; to neplatí v případě, že

a je obsah bez tohoto digitálního obsahu nepoužitelný;

b se obsah vztahuje výlučně k činnosti Uživatele a Kupujícího při užívání digitálního obsahu;

c ASPINTOA smísila obsah s jinými daty a může být oddělen jen při vynaložení nepřiměřeného úsilí; nebo

d byl vytvořen společně s jinými osobami, které mohou obsah nadále užívat.

10.20 S výjimkou případů podle odst. 10.16 písm. a až c těchto Obchodních podmínek ASPINTOA zpřístupní Kupujícímu či Uživateli na jeho žádost obsah odlišný od jeho osobních údajů, který Uživatel při užívání digitálního obsahu jeho prostřednictvím vytvořil nebo uchovával. ASPINTOA tak učiní bezplatně, v přiměřené době a v běžně používaném strojově čitelném formátu.

10.21 Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, ASPINTOA může Kupujícímu zabránit v dalším užívání e-learningu, a to zejména tím, že mu e-learning nebo Uživatelský účet znepřístupní.

10.22 Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, zdrží se Kupující a Uživatel užívání e-learningu, včetně jejich poskytování třetí osobě.

10.23 Peněžité částky, které má ASPINTOA z důvodu vadného plnění vydat Kupujícímu, vrátí ASPINTOA na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy Kupující uplatnil u ASPINTOA příslušné právo z vadného plnění. Použije přitom stejný způsob, jakým Kupující uhradil cenu e-learningového programu, ledaže Kupující výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím žádné náklady.

10.24 Ustanovení § 2174b Občanského zákoníku se použije obdobně v případě vady e-learningových programů nebo prodlení s jeho zpřístupněním.

10.25 Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy je k nalezení na webových stránkách www.aspintoa.com.

10.26 Kupující je oprávněn reklamovat vady e-learningu u ASPINTOA prostřednictvím e-mailu na adrese aspintoa@aspintoa.com. V reklamaci je Kupující povinen přesně specifikovat, v čem spočívá reklamovaná vada a zároveň uvést časové období po dobu kterého se vada vyskytla.

10.27 ASPINTOA je povinna doručit Kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejdříve však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

10.28 Pokud Spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým ASPINTOA vyřídila jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že ASPINTOA porušila jeho práva, má možnost obrátit se na ASPINTOA se žádostí o nápravu, pokud ASPINTOA na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.29 Příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s ASPINTOA je

Česká obchodní inspekce, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869, elektronická adresa www.coi.cz nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky; Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

10.30 Spotřebitel může pro podání návrhu na mimosoudní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.31 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11 Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1 ASPINTOA není ve vztahu ke Kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

11.2 Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

11.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

12 Ochrana osobních údajů

12.1 ASPINTOA je ze zákona povinna chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. ASPINTOA proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

12.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: Zásady ochrany osobních údajů.

13 Užívání Webových stránek

13.1 ASPINTOA tímto uděluje Kupujícímu nevýhradní licenci k užívání Webových stránek způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

13.2 ASPINTOA má právo změnit Webové stránky, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

13.3 ASPINTOA má právo omezit nebo přerušit funkčnost Webových stránek či přístup k nim na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy Webových stránek nebo jiného důvodu na straně ASPINTOA nebo třetí osoby.

13.4 Kupující je povinen dodržovat při užívání Webových stránek platné a účinné právní předpisy

České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto ASPINTOA nebo třetím osobám vznikly, je Kupující povinen nahradit v plném rozsahu.

13.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má ASPINTOA právo zrušit Uživatelský účet.

14 Rozhodné právo a volba sudiště

14.1 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má ASPINTOA právo zrušit Uživatelský účet.

14.2 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

15 Účinnost

15.1 Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1.6.2023.